Хувийн мэдээллийн талаарх Баримтлал

Таны нууцлал бидэнд маш чухал. Тиймээс бид энэхүү Бодлогыг боловсруулсан бөгөөд бид хэрхэн цуглуулах, ашиглах, харилцах, задруулах, хувийн мэдээллийг хэрхэн ашиглах талаар ойлгож байгаа болно. Бидний нууцлалын бодлогыг дараахь байдлаар харуулав.

Хувийн мэдээллийг цуглуулах үед эсвэл ямар мэдээлэл цуглуулж байгаа зорилгыг тодорхойлох болно.

Бид хувь хүнээс зөвшөөрөл авах эсвэл хуулиар шаардсаны дагуу бид өөрсдөө болон бусад нийцтэй зорилгод нийцсэн зорилгоо биелүүлэх зорилгоор зөвхөн хувийн мэдээллийг цуглуулах, ашиглах болно.

Эдгээр зорилгын биелэлтийг хангахын тулд бид зөвхөн хувийн мэдээллээ үлдээх болно.

Бид хувийн мэдээллийг хууль ёсны бөгөөд шударга арга замаар, шаардлагатай бол хувь хүнийн мэдлэг, зөвшөөрөлтэйгээр цуглуулах болно.

Хувийн өгөгдөл нь ашиглах зорилготой холбоотой байх ёстой бөгөөд эдгээр зорилгод шаардлагатай хэмжээнд, үнэн зөв, бүрэн гүйцэд, шинэчлэгдсэн байх ёстой.

Бид хувийн мэдээллийг хулгайлах, хулгайд алдахаас сэргийлэх, нууцлах, задлах, хуулбарлах, ашиглах, өөрчлөх зэргээр хувийн мэдээллийг хамгаалах болно.

Бид хувийн мэдээллийг удирдахтай холбоотой манай бодлого, үйл ажиллагааны талаар хэрэглэгчдэд мэдээлэл авах боломжтой болно.

Бид хувийн мэдээллийн нууцлалыг хамгаалах, хадгалахын тулд эдгээр зарчмын дагуу бизнесээ эрхлэхийг эрмэлздэг.