Kushte të përgjithshme

This confidential presentation (this “Presentation) is not intended as an offer to sell, or the solicitation of an offer to purchase any security. The information set forth in this Presentation is provided for informational and discussion purposes only and is qualified in its entirety by reference to the Offering Circulars of REI Capital Growth LLC dhe REI Capital Income LLC (the “Company”).

Komisioni i letrave me vlerë dhe këmbimi i Shteteve të Bashkuara nuk kalon në meritat e as nuk jep miratimin e tij për secilin prej letrave me vlerë të ofruara ose kushtet e ofertës, dhe as nuk kalon në saktësinë ose tërësinë e çdo materiali qarkullues ose kërkimi tjetër. Këto letra me vlerë ofrohen në bazë të një përjashtimi nga regjistrimi në Komision; megjithatë, Komisioni nuk ka bërë një përcaktim të pavarur që letrat me vlerë të ofruara janë të liruara nga regjistrimi.

Kjo Prezantim nuk ka për qëllim të mbështetet si bazë për një vendim investimi, dhe nuk është, dhe nuk duhet të supozohet se është e plotë. Përmbajtja këtu nuk do të interpretohet si këshilla ligjore, afariste ose tatimore, dhe secili investitor i ardhshëm duhet të këshillohet me avokatin e vet, këshilltarin e biznesit dhe këshilltarin e taksave për këshillat ligjore, afariste dhe tatimore. Duke marrë parasysh çdo informacion mbi performancën që përmbahet këtu, investitorët e mundshëm duhet të mbajnë në mend se performanca e kaluar dhe e parashikuar nuk është domosdoshmërisht treguese e rezultateve të ardhshme, dhe nuk mund të ketë siguri se Kompania do të arrijë rezultate të krahasueshme ose se kthimi i synuar, nëse ka, do të jetë Met. Kjo Prezantim përmban projeksione dhe deklarata të tjera që shikojnë përpara që përfshijnë rreziqe dhe pasiguri. Megjithëse ne besojmë se parashikime të tilla dhe deklarata të shikimit të ardhshëm bazohen në supozime të arsyeshme, nuk mund të ketë siguri se këto pritshmëri do të dëshmojnë të sakta dhe rezultatet aktuale që arrin ndërmarrja mund të ndryshojnë materialisht nga projeksione të tilla dhe deklarata të ardhshme. Këto parashikime dhe deklarata parashikuese bazohen në supozimet aktuale, dhe Kompania nuk merr asnjë detyrim të azhurnojë këtë informacion. Këto supozime mund të preken nga një numër i faktorëve të rrezikut, shumë prej të cilëve janë jashtë kontrollit të Kompanisë, dhe, në përputhje me rrethanat, nuk mund të ketë siguri se ndonjë prej këtyre supozimeve do të realizohet. Kjo prezantim dhe informacioni i përfshirë këtu është konfidencial, pronësor dhe sekret tregtar i Kompanisë. Me pranimin e kësaj, ju (dhe punonjësit tuaj, agjentët dhe bashkëpunëtorët tuaj) pranoni të mos e lëshoni ose zbuloni atë (ose ndonjë nga informacionet që përmbahen këtu) tek ndonjë palë e tretë dhe, me kërkesë të Kompanisë, do të ktheni ose shkatërroni një informacion të tillë dhe të gjitha kopjet e tyre. Anydo riprodhim ose ri-transmetim i këtij informacioni, tërësisht ose pjesërisht, pa pëlqimin specifik paraprak me shkrim të Ndërmarrjes është i ndaluar.