Struktura e ndërmarrjes

Kompania (REI Capital Growth) ka përdorur avantazhet e dobishme të formimit si një Korporatë me Përgjegjësi të Kufizuar Delaware (LLC), ndërsa ka zgjedhur të tatohet si një korporatë "C".

Një LLC lejon fleksibilitet më të madh duke strukturuar njësinë ekonomike në përcaktimin e të drejtave të pronësisë dhe të aksionerëve dhe i mban kostot në minimum.

Duke zgjedhur për t'u taksuar si një korporatë C, ne jemi në gjendje të maksimizojmë avantazhet e ligjeve të reja tatimore. Kjo strukturë e përgjithshme krijon një lloj të ri tërheqës ofertash për investime në pasuri të paluajtshme dhe na dallon nga të gjitha kompanitë e tjera të pasurive të paluajtshme.

Aktualisht, shumica e ofertave publike të pasurive të paluajtshme janë në formën e Trustit të Investimeve të Pasurive të Paluajtshme (REIT), për të shmangur taksimin e dyfishtë. Një REIT kërkohet të shpërndajë 90% të fitimeve të tij në formën e dividentëve të cilët, për qëllime federale, përgjithësisht tatohen me normën e tatimit mbi të ardhurat personale të investitorit, e cila mund të jetë deri në 37%.

Avantazhet e ligjit të ri të taksave në Sh.B.A.

Duke zgjedhur për t'u tatuar si një korporatë C, ekspozimi maksimal i taksave federale të REICG do të jetë aktualisht 21% në nivel korporate.

Për më tepër, rregullat e reja të amortizimit, kur përdoren studimet e ndarjes së kostos*, janë përmirësuar katërfish, gjë që redukton edhe më tej ekspozimin ndaj taksave të korporatave.

Në përgjithësi, Kompania do të paguajë taksat më të ulëta të mundshme duke lejuar riinvestimin e më shumë fitimeve vjetore. Më e rëndësishmja, investitorët amerikanë ka të ngjarë të tatohen në mënyrë federale me norma më të favorshme afatgjata tatimore mbi fitimet kapitale kur disponojnë interesat e tyre.

* Një studim i ndarjes së kostos identifikon dhe riklasifikon asetet e pronës personale (që nënkupton të gjitha pjesët përbërëse të një HVAC të pronës, parkingun, etj.) për të shkurtuar kohën e amortizimit për qëllime tatimore, gjë që redukton detyrimet aktuale të tatimit mbi të ardhurat.

juridik