Kjo faqe interneti operohet nga REI Capital Management LLC. Duke përdorur shërbimet e REI Capital Growth SH.PK. ju jeni dakord të jeni të detyruar nga Kushtet e mëposhtme të Përdorimit ("Kushtet"). Këto terma përcaktojnë marrëdhënien ndërmjet REI Capital Growth SH.PK. ("REICG", "kompania", ose "ne" ose "ne") dhe ju, individi që hyn në faqen e internetit reicapitalgrowth.com dhe/ose shkarkon aplikacionin GRIP celular. Ju duhet të lexoni, bini dakord dhe të pranoni të gjitha këto Kushte përpara se të përdorni faqen e internetit të REICG dhe/ose Aplikacionin GRIP.

REICG rezervon të drejtën të refuzojë, modifikojë ose ndërpresë shërbimet për çfarëdo arsye, pa njoftim në çdo kohë, pa pasur nevojë të shpjegojë arsye të tilla. Përdorimi juaj i faqes sonë ose i aplikacionit GRIP është në rrezikun tuaj të vetëm. Ne mund t'i caktojmë të drejtat dhe privilegjet tona sipas këtyre Kushteve të Përdorimit (përfshirë regjistrimin tuaj të përdoruesit), pa pëlqimin tuaj në lidhje me një bashkim, blerje, riorganizim të korporatës ose shitje të të gjitha ose në thelb të gjitha aseteve tona, ose te një filial, ose në lidhje me një ndryshim në kontroll. Në varësi të sa më sipër, këto Kushte Përdorimi do të lidhen dhe do të jenë të vlefshme për përfitimin e palëve, pasardhësve të tyre përkatës dhe caktimeve të lejuara.

Ne mund t'i ndryshojmë këto Kushte të Përdorimit në çdo kohë duke postuar Kushtet e rishikuara të Përdorimit në sajt dhe në aplikacion. Ne mund t'i mbyllim këto Kushte të Përdorimit në çdo kohë duke pezulluar ose ndërprerë aksesin në Faqe, Aplikim dhe/ose Shërbime dhe/ose duke ju njoftuar. Përdorimi i vazhdueshëm i faqes, aplikacionit ose shërbimeve nga ana juaj pasi ne kemi postuar Kushtet e rishikuara të Përdorimit nënkupton pranimin tuaj të kushteve të tilla të rishikuara të përdorimit.

Duke përdorur faqen e internetit dhe Shërbimet, ju vërtetoni se jeni të paktën 18 vjeç. Ju nuk do të përdorni faqen tonë ose aplikacionin GRIP nëse nuk jeni në gjendje të krijoni kontrata ligjërisht të detyrueshme, jeni nën moshën madhore ose jeni pezulluar përkohësisht ose përgjithmonë nga përdorimi i shërbimeve tona ose Aplikacioni GRIP.

Të gjithë përdoruesit: Pëlqimi për transaksionet elektronike dhe zbulimet

Për shkak se REICG operon vetëm në internet, është e nevojshme që ju të jepni pëlqimin për të kryer transaksione biznesi me ne në internet dhe në mënyrë elektronike. Si pjesë e të bërit biznes me ne dhe bashkëpunëtorët tanë ("Affiliate Tona"), prandaj, ne gjithashtu kemi nevojë që ju të jepni pëlqimin tonë për të ofruar informacione të caktuara në mënyrë elektronike, qoftë nëpërmjet faqes sonë, aplikacionit GRIP ose në adresën e emailit që na keni dhënë.

Duke rënë dakord me Kushtet e Përdorimit, ju pranoni të merrni në mënyrë elektronike të gjitha dokumentet, komunikimet, njoftimet, kontratat dhe marrëveshjet (duke përfshirë çdo Formular IRS si Formulari 1099) që rrjedhin ose lidhen me përdorimin tuaj të Faqes dhe Shërbimit, duke përfshirë çdo REICG aksionet që keni blerë, përdorimi nga ana juaj i këtij Shërbimi dhe shërbimi i çdo stoku të REICG, qoftë nga ne apo Filialet Tona.

Një Formular IRS 1099 i referohet çdo Formular 1099 ose formularit tjetër, planit ose deklaratës së informacionit, duke përfshirë korrigjimet e dokumenteve të tilla, që kërkohen të sigurohen në përputhje me rregullat dhe rregulloret e Shërbimit të të Ardhurave të Brendshme të SHBA-së dhe që mund të sigurohet në mënyrë elektronike (secila, një "Formular IRS 1099”). Vendimi për të bërë biznes me ne dhe bashkëpunëtorët tanë në mënyrë elektronike është i juaji. Ky dokument ju informon për të drejtat tuaja në lidhje me zbulimet.

Komunikimet Elektronike
Çdo Zbulim do t'ju ofrohet në mënyrë elektronike përmes Reicapitalgrowth.com ose në faqen tonë, Aplikacioni GRIP ose nëpërmjet postës elektronike në adresën e verifikuar të emailit që keni dhënë.

Fusha e Pëlqimit
Pëlqimi juaj për të marrë Dhënia e informacioneve shpjeguese dhe për të kryer transaksione biznesi në mënyrë elektronike, dhe marrëveshja jonë për ta bërë këtë, zbatohet për çdo transaksion me të cilin kanë të bëjnë këto Deklarime, qoftë midis jush dhe REICG-së ose midis jush dhe bashkëpunëtorëve tanë. Pëlqimi juaj do të mbetet në fuqi për aq kohë sa jeni Përdorues dhe, nëse nuk jeni më Përdorues, do të vazhdojë deri në momentin kur të jenë bërë të gjitha Zbulimet që lidhen me transaksionet që kanë ndodhur gjatë kohës që keni qenë Përdorues.

Pëlqimi për të bërë biznes në mënyrë elektronike
Përpara se të vendosni të bëni biznes në mënyrë elektronike me REICG ose bashkëpunëtorët tanë, duhet të konsideroni nëse keni aftësitë e kërkuara të harduerit dhe softuerit të përshkruara më poshtë.

Kërkesat për harduer dhe softuer
Për të aksesuar dhe mbajtur në mënyrë elektronike Dhënien e informacioneve shpjeguese, ju duhet të plotësoni kërkesat e mëposhtme të harduerit dhe softuerit kompjuterik: akses në internet; një llogari emaili dhe softuer përkatës që mund të marrë email përmes internetit, të printojë dhe të ruajë një informacion të tillë; një shfletues ueb i cili është në përputhje me SSL dhe mbështet seanca të sigurta; dhe harduer i aftë për të ekzekutuar këtë softuer.

Pëlqimi i TCPA
Unë pranoj shprehimisht marrjen e telefonatave dhe mesazheve, duke përfshirë telefonatat automatike dhe të regjistruara më parë, dhe mesazhet SMS (përfshirë mesazhet me tekst) nga ne, bashkëpunëtorët tanë, agjentët dhe të tjerët që telefonojnë me kërkesën e tyre ose në emër të tyre, në çdo numër telefoni që ju kanë dhënë ose mund të ofrojnë në të ardhmen (duke përfshirë çdo numër telefoni celular). Ofruesi juaj i telefonisë celulare ose celulare do t'ju tarifojë sipas llojit të planit që keni.

Kërkesa shtesë të teknologjisë celulare
Nëse po hyni në faqen tonë dhe në Zbulimet në mënyrë elektronike nëpërmjet një pajisjeje celulare (si telefoni inteligjent, tableti, etj.), përveç kërkesave të mësipërme, duhet të siguroheni që të keni softuer në pajisjen tuaj celulare që ju lejon të printoni dhe ruani Zbulimet e paraqitura për ju gjatë procesit të aplikimit. Nëse nuk i keni këto aftësi në pajisjen tuaj celulare, ju lutemi hyni në faqen tonë përmes një pajisjeje që ofron këto aftësi.

Tërheqja e pëlqimit
Ju nuk mund ta tërhiqni një pëlqim të tillë për sa kohë që keni investime të papaguara të bëra përmes Faqes. Nëse nuk keni investime të papaguara të bëra përmes faqes dhe dëshironi të tërhiqni pëlqimin për të bërë biznes në mënyrë elektronike, ne do të mbyllim llogarinë tuaj të regjistruar të përdoruesit me ne.

Mund të na kontaktoni me email në support@reicapitalgrowth.com. Ju gjithashtu mund të na kontaktoni me shkrim në adresën e mëposhtme:

REI Capital Management LLC.
Rruga 970 e Verës
Stamford, CT 06905

Nëse jeni përdorues individual, do të na mbani të informuar për çdo ndryshim në adresën tuaj të postës elektronike ose të shtëpisë tuaj, në mënyrë që të mund të vazhdoni të merrni të gjitha Zbulimet në kohën e duhur. Nëse adresa juaj e emailit të regjistruar ndryshon, ju duhet të na njoftoni për ndryshimin duke dërguar një email në support@reicapitalgrowth.com. Ju gjithashtu pranoni të përditësoni adresën tuaj të regjistruar të vendbanimit dhe numrin e telefonit në sit nëse ndryshojnë. Nëse jeni përdorues biznesi ose subjekti ose jeni duke vepruar në emër të një biznesi ose subjekti, do të na mbani të informuar për çdo ndryshim në adresën tuaj të emailit, numrin e telefonit dhe adresën kryesore të biznesit.

Ju do të printoni një kopje të kësaj Marrëveshjeje për të dhënat tuaja dhe ju bini dakord dhe pranoni se mund të keni akses, të merrni dhe të ruani të gjitha Zbulimet e dërguara në mënyrë elektronike me email ose të postuara në sit.

Çështjet e letrave me vlerë

Pavarësisht çdo gjëje të kundërt në këtë Marrëveshje, në asnjë rast asgjë në këtë Marrëveshje nuk do të konsiderohet të jetë një heqje dorë dhe ne nuk do të pohojmë se ka pasur një heqje dorë, që nuk do të ishte e lejueshme sipas seksionit 14 të Aktit të Letrave me Vlerë të vitit 1933, Seksioni 29(a) i Aktit të Shkëmbimit të Letrave me Vlerë të vitit 1934, ose çdo dispozitë tjetër e zbatueshme e ligjeve federale dhe shtetërore për letrat me vlerë.

Asnjë këshillë apo kërkesë për investime
REICG nuk është një firmë investimi dhe nuk ofron këshilla për investime. Çdo informacion i përmbajtur në faqen e internetit ose Shërbimet është vetëm për qëllime informative dhe nuk përbën këshilla investuese, financiare, ligjore, tatimore ose të tjera. Ju pranoni që të gjitha vendimet që merrni për çështjet e investimeve janë përgjegjësia juaj e plotë dhe ju pranoni të konsultoheni me këshilltarët tuaj financiarë përpara se të merrni ndonjë vendim investimi. Ju pranoni të pranoni përgjegjësinë e plotë për çdo investim që bëni. Kompania, faqja e internetit dhe shërbimet e saj nuk janë zëvendësim për këshillat ose shërbimet e një këshilltari financiar. Ju e kuptoni që blerja e letrave me vlerë të investimit përmes Shërbimeve përfshin rrezik humbjeje. Për të kuptuar rreziqet që lidhen me investimin përmes Shërbimeve, ju lutemi vizitoni faqen tonë Ofrimi i Qarkores depozituar në Komisionin e Shkëmbimit të Letrave me Vlerë.

PA KUFIZUAR ASGJË NË KËTO KUSHTE, KOMPANIA NUK BËN ASNJË GARANCI DHE ASNJË PËRGJEGJËSI NË LIDHJE ME ASNJË INVESTIME, LETRAT ME VLERË APO PERFORMANCËN E TYRE.

Përveç rasteve kur theksohet shprehimisht ndryshe, asnjë informacion ose komunikim i përfshirë në faqen e internetit ose Shërbimet nuk do të përbëjë një ofertë për të blerë ose shitur ose një kërkesë për një ofertë për të blerë ose shitur investime, letra me vlerë ose ndonjë instrument tjetër financiar. Kompania nuk jep asnjë përfaqësim apo garanci, të shprehur apo të nënkuptuar, në lidhje me këshillueshmërinë e investimit në çdo gjë që ofrohet përmes Faqes. Performanca e kaluar e çdo investimi nuk është një udhëzues për performancën e ardhshme. Për më tepër, informacioni i përfshirë në faqen e internetit nuk përbën dhe nuk mund të përdoret për ose në lidhje me, një ofertë ose kërkesë nga dikush në çdo shtet ose juridiksion në të cilin një ofertë ose kërkesë e tillë nuk është e autorizuar ose e lejuar, ose për ndonjë personi ndaj të cilit është e paligjshme t'i bëhet një ofertë apo kërkesë e tillë.

Jo një llogari depozite
Ju deklaroni se kuptoni dhe pranoni që REICG nuk është një bankë apo institucion depozitues. Çdo letra me vlerë e investimit e disponueshme përmes Faqes ose Shërbimeve nuk është llogari bankare depozituese dhe për këtë arsye nuk është e siguruar nga Korporata Federale e Sigurimit të Depozitave ose nga ndonjë agjenci tjetër qeveritare.

Profili i llogarisë
Kur përfundoni procesin e regjistrimit, ju krijoni një llogari dhe bëheni përdorues i regjistruar i Faqes. Llogaria juaj ju lejon të merrni pjesë në Shërbimet, në varësi të Kushteve dhe Politikës së Privatësisë së Kompanisë. Kompania rezervon të drejtën të refuzojë të lejojë një përdorues të regjistrohet ose të përdorë Shërbimet për çfarëdo arsye, sipas gjykimit të vetëm të Kompanisë.

Disa veçori ose shërbime të ofruara në ose nëpërmjet sajtit dhe aplikacionit mund t'ju kërkojnë të hapni një llogari dhe të krijoni një profil, duke ofruar informacione të identifikueshme personale, duke përfshirë por pa u kufizuar në emrin tuaj, numrin tuaj të sigurimeve shoqërore, adresën tuaj, adresën tuaj të emailit , dhe informacion specifik në lidhje me situatën tuaj financiare (së bashku, "Informacioni për Klientin"). Ju jeni vetëm përgjegjës për ruajtjen e konfidencialitetit të emrit dhe fjalëkalimit të anëtarit tuaj. Ju pranoni të na njoftoni menjëherë për çdo përdorim të paautorizuar të emrit, fjalëkalimit ose llogarisë tuaj të anëtarit. Kompania nuk do të jetë përgjegjëse për asnjë humbje që rrjedh nga përdorimi i paautorizuar i llogarisë suaj dhe ju pranoni të dëmshpërbleni dhe mbani të padëmshme Kompaninë dhe anëtarët e saj menaxhues, zyrtarët, mbajtësit e kapitalit, punonjësit, partnerët, prindërit, filialet, agjentët, filialet, dhe licencuesit (së bashku, "Affiliate"), sipas rastit, për çdo përdorim të pahijshëm, të paautorizuar ose të paligjshëm të llogarisë tuaj dhe siç përcaktohet ndryshe në këto Kushte Përdorimi.

Kufizimet e llogarisë

Kufizimet e përdoruesit / Përdorimet e ndaluara
Ju pranoni të mos përdorni faqen për të:

 • shkelni ose inkurajoni shkeljen e çdo ligji vendor, shtetëror, kombëtar ose ndërkombëtar ose përfshiheni në aktivitete dashakeqe, duke përfshirë dërgimin e çdo mesazhi që është i paligjshëm, shpifës, shpifës, abuziv, seksualisht eksplicit, kërcënues, vulgar, profan, fyes racor ose ndryshe i kundërshtueshëm , siç përcaktohet nga REICG sipas gjykimit të tij;
 • përdorni çdo robot, merimangë, aplikacion kërkimi/rikthimi të faqes ose pajisje ose procese të tjera manuale ose automatike për të tërhequr, indeksuar, "të dhënat e minierave" ose në çfarëdo mënyre riprodhoni ose anashkaloni strukturën e lundrimit ose prezantimin e Faqes, Aplikacionit ose Shërbimeve;
 • cenojnë çdo patentë, markë tregtare, sekret tregtar, të drejtën e autorit, të drejtën e publicitetit ose të drejtë tjetër të cilësdo palë;
 • transmetoni çdo softuer ose material që përmban viruse, krimba, kuaj trojanë, defekte ose sende të tjera të një natyre shkatërruese ose ndërhyjnë ose prishin ose dëmtojnë Faqen ose sigurinë e saj duke përfshirë por pa u kufizuar në sulmet e mohimit të shërbimit, rrugëzimin e falsifikuar ose emailin adresa e informacionit ose metodave ose teknologjive të ngjashme;
 • përpiquni të përdorni llogarinë e një përdoruesi tjetër, të imitoni një person ose ent tjetër, të shtrembëroni lidhjen tuaj me një person ose ent, duke përfshirë (pa kufizim) REICG ose të krijoni ose përdorni një identitet të rremë;
 • korrni, grumbulloni ose ruani të dhëna personale rreth përdoruesve të tjerë të Faqeve tona;
 • përpjekje për të marrë akses të paautorizuar në sit ose pjesë të tij që janë të kufizuara nga aksesi i përgjithshëm;
 • modifikoni, përshtatni, përktheni, shisni, inxhinieri e kundërt, merrni kodin, dekompiloni ose çmontoni çdo pjesë të Faqes, Aplikacionit ose Shërbimeve;
 • përdorni çdo meta etiketë ose ndonjë "tekst të fshehur" duke përdorur emrin, markat tregtare ose emrat e produkteve REICG;
 • aksesoni ose përdorni ndonjë pjesë të Përmbajtjes nëse jeni një konkurrent i drejtpërdrejtë ose i tërthortë i Kompanisë, ose ofroni, zbuloni ose transmetoni ndonjë pjesë të Përmbajtjes ndonjë konkurrenti të drejtpërdrejtë ose të tërthortë të Kompanisë;
 • përfshihen në çdo aktivitet që ndërhyn në aftësinë e ndonjë pale të tretë për të përdorur ose shijuar Faqen ose që shkel të drejtat e të tjerëve;
 • të ndihmojë çdo palë të tretë në përfshirjen në çdo aktivitet të ndaluar nga këto Kushte Përdorimi.
 • dërgoni, lejoni, mundësoni ose mbështesni transmetimin e reklamave komerciale masive të pakërkuara, të paautorizuara ose kërkesave nëpërmjet postës elektronike (spam);
 • të ndërmarrë çdo veprim që imponon një ngarkesë të madhe të paarsyeshme ose në mënyrë disproporcionale në infrastrukturën e sitit ose aplikacionit;
 • kornizë ose pasqyrë çdo pjesë të sajtit, vendosni dritare kërcyese mbi faqet e saj, ose ndryshe ndikon në shfaqjen e faqeve të saj

Raporto abuzimin
Nëse besoni se ndonjë përdorues i faqes në internet shkel këto Kushte, ju lutemi na kontaktoni në support@Reicapitalgrowth.com.

Ndërprerja

Ju pranoni që Kompania, sipas gjykimit të saj dhe pa paralajmërim, mund të përfundojë, çaktivizojë ose kufizojë aksesin tuaj në, ose përdorimin e kësaj faqeje dhe shërbimeve për çfarëdo arsye, duke përfshirë pa kufizime, nëse ne besojmë se keni ka shkelur ose ka vepruar në kundërshtim me ndonjë pjesë të kësaj Marrëveshjeje.

Arsyet për një ndërprerje të tillë mund të përfshijnë, por nuk kufizohen në (i) periudha të zgjatura pasiviteti, (ii) shkelje të këtyre Kushteve, (iii) sjellje mashtruese, ngacmuese ose abuzive, (iv) sjellje që është e dëmshme për përdoruesit e tjerë, së treti palët, ose interesat e biznesit të Kompanisë ose (v) shkeljen e të drejtave të pronësisë intelektuale të palëve të treta.

Ju mund ta mbyllni llogarinë tuaj në çdo kohë duke dërguar email në support@Reicapitalgrowth.com. Çdo pezullim, përfundim ose anulim nuk do të ndikojë në detyrimet tuaja ndaj Kompanisë sipas këtyre Kushteve (përfshirë por pa u kufizuar në pronësinë, pronësinë intelektuale, dëmshpërblimin dhe kufizimin e përgjegjësisë), të cilat synojnë t'i mbijetojnë një pezullimi, përfundimi ose anulimi të tillë.

Prona Intelektuale

Përmbajtja, faqja dhe aplikacioni janë në pronësi të REICG ose sponsorit të saj REI Capital Management LLC, Filialeve dhe/ose licencuesve dhe furnitorëve të tyre. Me përjashtim të qëllimit të hyrjes në Aplikacionin GRIP, asnjë informacion ose material nga kjo faqe, duke përfshirë por pa u kufizuar në informacione investimi, tekst, video, fotografi, grafikë, ndërfaqe përdoruesi dhe vizuale, marka tregtare, logot, algoritme, veçori, funksionalitete dhe kompjuter kodi, duke përfshirë por pa u kufizuar në dizajnin, strukturën, "dukjen dhe ndjesinë" dhe vendosjen e përmbajtjes së disponueshme në sit, mund të riprodhohet, rishpërndahet, ripublikohet, ngarkohet, postohet, përkthehet ose transmetohet në çfarëdo mënyre pa pëlqimin me shkrim nga REICG. Asnjë informacion i disponueshëm nga REICG nuk mund të merret ose të mblidhet ndryshe pa pëlqimin me shkrim të REICG.

Në varësi të të drejtave të kufizuara për të përdorur sitin, Aplikacionin dhe Shërbimet GRIP në përputhje me këto Kushte të Përdorimit, ne ruajmë të gjitha të drejtat, titullin dhe interesin në dhe ndaj sajtit, Aplikacionit dhe Shërbimeve, duke përfshirë të gjithë pronën intelektuale të lidhur që përmbahet aty.

Për të përdorur pjesë të caktuara të faqes në internet, mund t'ju kërkohet të jepni informacione të caktuara personale. Të gjitha informacionet personale që jepni duhet të jenë të sakta, të plota dhe të mbahen aktuale.

Ofruesi i Shërbimeve të Palës së Tretë

Për të përdorur funksionalitetin e pagesës së REICG, duhet të hapni një llogari "Access API" të ofruar nga
Kujdestarë të ndryshëm të palëve të treta, banka dhe kompani të licencuara të transferimit të parave që kanë partnerizuar me REICG. Duke përfshirë, por pa u kufizuar në; Circle.com, Dwolla, Inc. dhe të tjerë, dhe ju duhet të pranoni kushtet e tyre të shërbimit dhe politikat e privatësisë së institucioneve që zgjidhni për të dërguar dhe marrë pagesa. Çdo nga fondet tuaja të mbajtura në një ose më shumë prej këtyre subjekteve financiare mund të mbahet nga partnerët e institucionit financiar të atij subjekti, siç përcaktohet në Kushtet e tyre të Shërbimit.

Ju autorizoni REICG-në të ndajë të dhënat e identitetit dhe të llogarisë tuaj me këto institucione financiare për qëllime të hapjes dhe mbështetjes së llogarisë suaj, dhe ju jeni përgjegjës për saktësinë dhe plotësinë e këtyre të dhënave. Ju e kuptoni që ju do të aksesoni dhe menaxhoni llogaritë tuaja financiare të palëve të treta përmes REICG dhe njoftimet e llogarisë së palëve të treta do të dërgohen nga REICG, jo nga institucioni financiar. Ne do të ofrojmë mbështetje për klientët për aktivitetin e llogarisë suaj financiare të palëve të treta dhe mund të kontaktoni në https://Reicapitalgrowth.com, support@Reicapitalgrowth.com ose drejtpërdrejt nëpërmjet Aplikacionit GRIP.

Ju pranoni të dëmshpërbleni REICG-në për çdo humbje që ne pësojmë bazuar në dështimin tuaj për të ofruar informacion të saktë, të vërtetë ose të plotë për ndonjë institucion financiar të palës së tretë, ose për të përdorur faqen e internetit ose aplikacionin GRIP për qëllime të paautorizuara ose të paligjshme. Më tej, ju pranoni të dëmshpërbleni REICG-në për çdo tarifë anulimi të vlerësuar kundrejt REICG-së për shkak të fondeve të pamjaftueshme në llogarinë tuaj bankare ose për ndonjë arsye nën kontrollin tuaj.

Mohimet dhe Kufizimet e Përgjegjësisë

Përdorimi juaj i çdo aspekti të faqes është në rrezikun tuaj. Kompania nuk bën asnjë përfaqësim ose garanci në lidhje me sitin ose shërbimet, përveç siç thuhet në seksionin "ofruesi i shërbimit të palëve të treta" të këtyre kushteve të shërbimit. REICG, subjektet e lidhura me të, ofruesit e tij të shërbimeve dhe informacionit, licencuesit e tij dhe oficerët, drejtorët, punonjësit ose agjentët e tij ose të tyre përkatës (së bashku "palët e REICG") nuk do të kenë asnjë përgjegjësi, të kushtëzuar ose ndryshe, për saktësinë, plotësinë, afatin kohor. , prezantimi ose disponueshmëria e informacionit ose për çdo vendim të marrë ose veprim të marrë, nga ju, drejtpërdrejt ose tërthorazi, në varësi të informacionit në këtë faqe ose nëpërmjet shërbimit tonë, ose për ndërprerjen e çdo të dhëna, informacioni ose ndonjë aspekti tjetër të këtë faqe. Performanca e kaluar e një strategjie investimi ose investimi nuk mund të garantojë performancën e saj në të ardhmen dhe palët e REICG nuk do të kenë asnjë përgjegjësi për vendimet e investimeve tuaja ose të ndonjë pale tjetër, duke përfshirë strukturën dhe diversifikimin e portofolit tuaj të investimeve. Më tej, palët REICG nuk bëjnë asnjë përfaqësim në lidhje me përshtatshmërinë e informacionit, softuerit, produkteve ose shërbimeve të përfshira në këtë faqe interneti ose nëpërmjet shërbimit tonë. Palët REICG nuk mund të garantojnë dhe nuk do të kenë asnjë përgjegjësi për afatet kohore, dyfishimet ose vonesat në ekzekutimin e çdo porosie dhe blerjeje që dëshironi të bëni ose keni bërë.

Në masën më të plotë të lejuar nga ligji, palët e REICG shprehimisht mohojnë të gjitha garancitë e çdo lloji, qofshin ato të shprehura, të nënkuptuara apo ligjore, duke përfshirë, por pa u kufizuar në, çdo garanci të nënkuptuar të tregtueshmërisë, përshtatshmërisë për një qëllim të caktuar, titull dhe jo- shkelje, në lidhje me faqet dhe shërbimin tonë.

Ju e kuptoni dhe pranoni që përdorimi juaj i faqeve dhe shërbimeve tona është në rrezikun tuaj. Të gjitha informacionet, faqet, programet kompjuterike, produktet dhe shërbimet ofrohen "siç janë" dhe "siç disponohen" pa asnjë lloj garancie.

Për shmangien e dyshimit, në asnjë rrethanë, asnjë nga palët e REICG nuk do të jetë përgjegjëse ndaj jush ose ndaj çdo personi ose subjekti që pretendon nëpërmjet jush për çdo humbje, lëndim, përgjegjësi ose dëmtim që rrjedh nga ose në lidhje me aksesin tuaj në përdorimin të, pamundësisë për të përdorur, ose mbështetjes në ndonjë nga faqet dhe shërbimin tonë ose ndonjë përmbajtje, produkt ose shërbim të ofruar për ju nëpërmjet ose në lidhje me ndonjë nga faqet dhe shërbimet tona. Ky është një kufizim gjithëpërfshirës i përgjegjësisë që zbatohet për të gjitha humbjet dhe dëmet e çfarëdo lloji, qofshin ato të drejtpërdrejta apo të tërthorta, të përgjithshme, të veçanta, të rastësishme, rrjedhimore, shembullore ose të tjera, duke përfshirë pa kufizim humbjen e principalit ose të ardhurave të fitimeve, ndërprerjen e biznesit, reputacioni i biznesit ose emri i mirë, humbja e programeve ose informacionit ose humbje të tjera të paprekshme që rrjedhin nga përdorimi ose pamundësia për të përdorur shërbimin, ose informacionin, ose ndonjë ndërprerje e përhershme ose e përkohshme e këtij shërbimi ose aksesi në informacion, ose fshirja ose korrupsioni për çdo përmbajtje ose informacion, ose dështimi për të ruajtur ndonjë përmbajtje ose informacion. Ky kufizim i përgjegjësisë zbatohet nëse përgjegjësia e pretenduar bazohet në kontratë, neglizhencë, dëmshpërblim, përgjegjësi strikte ose ndonjë bazë tjetër; edhe nëse ndonjëra palë është këshilluar ose duhet të dinte për mundësinë e dëmeve të tilla; dhe pa marrë parasysh suksesin ose efektivitetin e mjeteve të tjera juridike.

Nëse ndonjë pjesë e këtij kufizimi të përgjegjësisë rezulton të jetë e pavlefshme, e paligjshme ose e pazbatueshme për ndonjë arsye, atëherë përgjegjësia e përgjithshme e palëve në rrethana të tilla ndaj jush ose çdo personi ose subjekti që pretendon nëpërmjet jush për detyrime që përndryshe do të ishin kufizuar. jo më shumë se njëqind dollarë amerikanë. Disa juridiksione nuk lejojnë përjashtimin e disa garancive ose kufizimin ose përjashtimin e përgjegjësisë për lloje të caktuara dëmesh. Prandaj, disa nga mohimet e mësipërme të garancive dhe kufizimeve të përgjegjësisë mund të mos zbatohen për ju.

Garancitë tuaja

Ju përfaqësoni dhe i garantoni Kompanisë se (a) i gjithë informacioni, duke përfshirë, pa kufizim, Informacionin e Klientit, që na jepni është i saktë dhe i vërtetë, (b) ju keni autoritetin të ndani informacionin e klientit me ne dhe të na jepni e drejta për të përdorur Informacionin e Klientit siç parashikohet në këto Kushte të Përdorimit dhe Politikën e Privatësisë, dhe (c) pranimi dhe përdorimi i sajtit dhe/ose Aplikacioni GRIP sipas këtyre Kushteve të Përdorimit nuk shkel asnjë ligj të zbatueshëm ose kontratë ose detyrim tjetër në të cilën ju jeni palë ose jeni të lidhur ndryshe.

Mbështetja juaj në informacionin e disponueshëm në Faqe ose Aplikacion ose të vendosur nëpërmjet përdorimit të Shërbimeve dhe ndërveprimet tuaja me përdoruesit e tretë të identifikuar nëpërmjet Shërbimeve është VETEM NË RREZIKUN TUAJ. Ndërveprimet tuaja me përdoruesit ose reklamuesit e tjerë, duke përfshirë pagesën dhe shpërndarjen e mallrave ose shërbimeve, dhe çdo term, kusht, garanci ose përfaqësim tjetër që lidhet me marrëdhënie të tilla, janë vetëm midis jush dhe personit ose subjektit tjetër, dhe ju pranoni që ne nuk do të Jini përgjegjës për çdo humbje ose dëmtim të shkaktuar si rezultat i ndonjë marrëveshjeje të tillë ose në lidhje me përdorimin ose zbulimin e informacionit tuaj personal të identifikueshëm nga çdo person ose subjekt tjetër. Nëse ka një mosmarrëveshje midis jush dhe ndonjë pale të tretë që nuk përmendet në mënyrë specifike në këto Kushte, ne nuk jemi të detyruar të përfshihemi dhe ju pranoni që do të menaxhoni çdo mosmarrëveshje ose mosmarrëveshje të tillë drejtpërdrejt dhe se nuk do të bëni asnjë pretendim kundër ne në lidhje me produktet ose shërbimet e blera nëpërmjet përdorimit tuaj të Shërbimeve.

Ndërprerje në sitin

Shërbimet mund t'i nënshtrohen kufizimeve, vonesave dhe vështirësive të tjera të qenësishme në përdorimin e internetit, pajisjeve celulare dhe komunikimeve elektronike. Ne nuk jemi përgjegjës për ndonjë vonesë, dështim të dorëzimit ose dëmtime të tjera që rezultojnë nga probleme të tilla. Ne nuk garantojmë se siti, Aplikacioni ose Shërbimet GRIP do të funksionojnë në çdo kohë. Ne rezervojmë të drejtën të bëjmë një nga sa vijon, në çdo kohë, pa paralajmërim: (1) të modifikojmë, pezullojmë ose ndërpresim funksionimin ose aksesin në Faqe, Aplikacionin dhe Shërbimet GRIP, ose ndonjë pjesë të Faqes ose Aplikacionit; (2) për të modifikuar ose ndryshuar Faqen, Aplikacionin ose Shërbimet GRIP, ose ndonjë pjesë të Faqes, Aplikacionit ose Shërbimeve, dhe çdo politikë ose kushte të zbatueshme; dhe (3) për të ndërprerë funksionimin e Faqes, Aplikimit dhe/ose ofrimin e Shërbimeve, ose të ndonjë pjese të Faqes, Aplikacionit ose Shërbimeve, sipas nevojës për të kryer mirëmbajtje rutinë ose jo rutinë, korrigjim gabimi ose ndryshime të tjera.

Kufizimi i mjeteve juridike

Nëse jeni të pakënaqur me ndonjë pjesë të sajtit ose aplikacionit GRIP, ose me ndonjë prej këtyre Kushteve të Përdorimit, zgjidhja juaj e vetme është të ndërprisni përdorimin e sajtit dhe Aplikacionit.

NË ASNJË RAST SHOQËRIA DO TË PËRGJEGJË PËR ASNJË DËM TË DIREKT, INDIREKT, NDËSHKIMOR, INCIDENTAL, TË VEÇANTË, PASOJË OSE NDËRMARRJE QË TË PËRFSHIHET, PA KUFIZIM, TË DËMIT PROFESIONAL, TË DËMIT OSE NË NDONJË MËNYRË TË LIDHUR ME PËRDORIMI OSE PERFORMANCA E SITIT, APLIKACIONIT APO PËRMBAJTJA E TYRE PËRKËTËSISHME, ME VONESË OSE PAMUNDËSI PËR QASJE OSE PËRDORIM NË SITE, APLIKACIONIN APO SHËRBIME TË LIDHURA, DISPOZIMIN OSE PARAQITJE, PARAQITJE, PROFESION, TË DËSHTIM, PARAQITJE. DUCTS DHE SHËRBIMET E DISPOZUESHME OSE TË MIRËNË PËRMES SITETIT, APLIKACIONIT GRIP OSE PËRMBAJTJES PERKONDORE TË TYRE, OSE TË NDRYSHME QË RRJEDHEN NGA PËRDORIMI OSE QASJA E FAQIT, PËRDORIMI I SHËRBIMIT TË APLIKACIONIT, OSE SHËRBIMIT TË PËRDORIMIT, EGLIGJENCE, RRETËSI PËRGJEGJËSIA OSE NË NË TË NDËRSHËM, EDHE NËSE SHOQËRIA ËSHTË KËSHILLUAR PËR MUNDËSINË E DËMEVE. NDONJË SHËRBIM OSE PËRMBAJTJE E VËNË TË DISPOZUESHME OSE E MARRE NËPËRMJET PËRDORIMIT TË SITIT OSE APLIKACIONIT, DHE TË GJITHË PËRDORIMI TJETËR TË SITIT OSE APLIKACIONIT, BËHET NË DISKREZIMIN TUAJ DHE RREZIK PËR KUJDESIN TUAJ DHE KUJDES SISTEMI OSE HUMBJA E TË DHËNAVE QË rezultojnë prej saj.

Dëmshpërblimi

Ju pranoni të dëmshpërbleni dhe mbani Kompaninë dhe bashkëpunëtorët e saj, oficerët, drejtorët, agjentët dhe punonjësit të padëmshëm në lidhje me çdo padi, pretendim ose kërkesë, duke përfshirë tarifat e arsyeshme të avokatëve, të bëra nga ju ose ndonjë palë e tretë për shkak ose që lindin nga shkelja e këtyre Kushteve të Përdorimit, duke përfshirë përdorimin tuaj mashtrues ose keqdashës të Faqes, Aplikacionit dhe/ose Shërbimeve, ose keqpërdorimin ose abuzimin tuaj me Faqen, Aplikacionin dhe/ose Shërbimet; ose shkeljen tuaj të ligjeve, rregullave ose rregulloreve në fuqi në lidhje me përdorimin tuaj të Faqes, Aplikacionit ose Shërbimeve.

Arbitrazhi Lidhës

Çdo pretendim, mosmarrëveshje ose mosmarrëveshje e çfarëdo natyre që lind ose lidhet me këto Kushte të Përdorimit do të zgjidhet me arbitrazh përfundimtar dhe detyrues. Arbitrazhi do të kryhet në shtetin e Delaware dhe gjykimi mbi vendimin e arbitrazhit mund të merret në çdo gjykatë që ka juridiksion. Arbitri do të autorizohet të japë dëmshpërblim, por nuk do të autorizohet të japë dëmshpërblim joekonomik, si p.sh. për shqetësime emocionale, ose dhimbje dhe vuajtje ose dëme ndëshkuese ose indirekte, të rastësishme ose pasuese.

Përveç rasteve kur ndalohet, ju pranoni që: (1) të gjitha mosmarrëveshjet, pretendimet dhe shkaqet e veprimit që lindin ose lidhen me këtë Faqe ose Aplikacion do të zgjidhen individualisht, pa përdorur asnjë formë të veprimit në grup; (2) çdo dhe të gjitha pretendimet, gjykimet dhe shpërblimet do të kufizohen në shpenzimet aktuale të bëra nga xhepi, por në asnjë rast tarifat e avokatëve; dhe (3) në asnjë rrethanë nuk do t'ju lejohet të merrni shpërblime për, dhe në këtë mënyrë ju hiqni dorë nga të gjitha të drejtat për të kërkuar dëme indirekte, ndëshkuese, të rastësishme dhe pasuese dhe çdo dëm tjetër, përveç shpenzimeve aktuale nga xhepi, dhe çdo dhe të gjitha të drejtat për të pasur dëme të shumëfishuara ose të rritura ndryshe.

Secila palë do të përballojë tarifat, kostot dhe disbursimet e veta të avokatëve që rrjedhin nga arbitrazhi dhe do të paguajë një pjesë të barabartë të tarifave dhe shpenzimeve të arbitrit; megjithatë, arbitri mund t'i japë palës mbizotëruese rimbursimin e tarifave dhe shpenzimeve të arsyeshme të avokatëve të tij (përfshirë, për shembull, tarifat e dëshmitarëve të ekspertëve dhe shpenzimet e udhëtimit), dhe/ose tarifat dhe shpenzimet e arbitrit. Duke rënë dakord me këtë dispozitë detyruese të arbitrazhit, ju kuptoni se po hiqni dorë nga disa të drejta dhe mbrojtje të cilat përndryshe mund të jenë të disponueshme nëse një kërkesë ose mosmarrëveshje përcaktohej nga një proces gjyqësor në gjykatë, duke përfshirë, pa kufizim, të drejtën për të kërkuar ose për të marrë lloje të caktuara dëmshpërblimi. e përjashtuar nga kjo dispozitë arbitrazhi, e drejta për një gjykim të jurisë, të drejta të caktuara apelimi, e drejta për të paraqitur një kërkesë si anëtar i klasës në çdo procedurë të supozuar të klasës ose përfaqësuese, dhe e drejta për të thirrur rregullat formale të procedurës dhe provat.

Heqja e Veprimit nga Klasa

Ju dhe Kompania bini dakord që çdo arbitrazh do të kufizohet në pretendimin ndërmjet kompanisë dhe juve individualisht. JU DHE SHOQËRIA PAJTOHET QË (a) ATJE JU HEQET NDO E DREJTË OSE AUTORITET PËR ÇDO MOSMARRËVESHJE PËR TË ARBITRAZUAR NË BAZË TË VEPRIMIT TË KLASËS OSE PËR TË PËRDORUR PROCEDURAT E VEPRIMIT TË KLASËS; (b) JU HEQET E DREJTA APO AUTORITETIN PËR ÇDO MOSMARRËVESHJE QË TË SHKALLET ME KAPITETIN E PARAQITUR PËRFAQËSUES APO SI AVOKAT TË PËRGJITHSHËM PRIVAT; DHE (c) ASNJË ARBITRAZ NUK DO TË BASHKOHET ME ASNJË ARBITRAZI TJETËR.

Ligjet qeverisëse

Interpretimi i të drejtave dhe detyrimeve të palëve sipas kësaj Marrëveshjeje, duke përfshirë, për aq sa është e zbatueshme, çdo negociatë, arbitrazh ose proces tjetër sipas kësaj Marrëveshjeje, do të qeveriset në të gjitha aspektet ekskluzivisht nga ligjet e Shtetit të Delaware, SHBA. Secila palë pajtohet që do të ngrejë çdo veprim ose procedurë që rrjedh nga ose në lidhje me këtë Marrëveshje në një gjykatë federale në shtetin e Delaware, SHBA ose në gjykatë shtetërore në Delaware, SHBA, dhe ju i nënshtroheni në mënyrë të pakthyeshme juridiksionit dhe vendit të zhvillimit të çdo gjykatë e tillë në çdo veprim ose procedurë të tillë ose në çdo veprim ose procedurë të ngritur në gjykata të tilla nga REICG.

Ju pranoni që asnjë sipërmarrje e përbashkët, partneritet, punësim ose marrëdhënie agjencie nuk ekziston midis jush dhe Kompanisë si rezultat i këtyre Kushteve të Përdorimit ose aksesit ose përdorimit të Faqes, Aplikacionit ose përmbajtjes së tyre përkatëse. Performanca e Kompanisë sipas këtyre Kushteve të Përdorimit i nënshtrohet ligjeve ekzistuese dhe procesit ligjor dhe asgjë e përfshirë në këto Kushte të Përdorimit nuk cenon të drejtën e Kompanisë për t'u pajtuar me kërkesat ose kërkesat qeveritare, gjyqësore dhe të zbatimit të ligjit në lidhje me aksesin ose përdorimin tuaj të Faqes dhe/ose Aplikacionit ose informacionit të dhënë ose të mbledhur nga Kompania në lidhje me një përdorim të tillë.

Kontaktoni

Nëse keni ndonjë pyetje rreth këtyre Kushteve të Përdorimit, ju lutemi mos ngurroni të na kontaktoni në:

REI Capital Management LLC.
Rruga 970 e Verës
Stamford, CT 06905

Kushtet e përdorimit